Græsk og latin (1.del)

(14. Aug 2012) I fredags fik vi lejere her i ejendommen et brev fra den søde kvindelige direktør for det Aps, der nu står som ejere af ejendommen. Brevet lyder således:

”Vanløse den 9 august 2012.

Kære lejere

I forbindelse med den kommende byfornyelse, skal vi bruge nogle billeder af alle lejlighederne.

Det drejer sig især om køkkenerne, som vi overvejer at skifte.

Derfor kommer jeg og vores arkitekt HH på søndag den 12 august mellem kl. 16 og 17 og tager billeder af jeres lejligheder.

Vi håber at i alle kan være hjemme, men hvis man er forhindret, må man meget gerne ringe eller sende en sms til mig på tlf. eller lave en aftale med naboen om at de har en nøgle.

Det er yderst vigtigt, at vi får billeder af alle lejlighederne, da de skal bruges til at beregne hvor meget støtte vi kan få.

Vi forventer ikke, at det tager mere end 5-10 min pr lejlighed og det er ikke nødvendigt at gøre hovedrent:) bare vi kan komme ind, er det mere end fint.

På gensyn på søndag.

Hilsen etc.”

Dette brev fik mig, som det ses nedenfor, om end ikke helt op i det røde, så dog op i det gule felt, og jeg sendte derfor sent samme aften følgende eMail til direktøren:

“10.8.2012

Hej

Jeg har idag fredag modtaget din meddelelse fra igår om inspektion af lejlighederne her i ejendommen på søndag kl 16-17.

Jeg (og forhåbentlig en af vennerne) regner da bestemt med at være hjemme og visibel.

Med hensyn til fotografering af mit indbo i stue og sovekammer vil jeg kun give adgang til dette under protest, og agter at forelægge sagen for LLO på mandag (de har lukket idag fredag).

Min reservation i så henseende skyldes flere forhold:

– For det første er jeg lidt af en samler, og jeg ønsker ikke at fotografier af mit indbo skal cirkulere mere end strengt nødvendigt. Du har jo ikke sagt noget som helst om hvem og til hvad billederne fra stue og sovekammer skal bruges, herunder hvorvidt de påregnes at kunne cirkulere i en større resp. ikke nærmere defineret kreds.

– Jeg mener en fotografering af en beboers indbo er en klar overtrædelse af grundlovens ord og ånd om boligens ukrænkelighed og privatlivets fred, såfremt det ønskes foretaget uden at være strengt nødvendigt.

– Du har, efter min opfattelse, ikke med din ovennævnte meddelelse tilstrækkeligt begrundet dette drastiske ønske. Du skriver blot, at det er ”yderst vigtigt, at vi får billeder af alle lejlighederne, da de skal bruges til at beregne hvor meget støtte vi kan få”.

– Men hvorfor skal der bruges billeder af stue- og sovekamme(rindbo), for at kunne bygge badeværelse på bagtrappen, resp. male facaden? Henholdsvis for at kunne skifte køkkenerne, som vi nu lige pludselig får at vide, at man overvejer.

Det er altsammen efterhånden lidt kryptisk, ja man fornemmer næsten at der ”tales i tunger”. For hvor er vi i det hele taget henne med hensyn til denne ”byfornyelse”. Det har, synes jeg, skortet lidt på konkrete informationer, ial fald til undertegnede (jeg er ikke klar over, om der er andre lejere, som har fået mere information).

Jeg gengiver lige for en ordens skyld de 2 skriftlige opslag, som jeg har modtaget vedrørende den påtænkte byfornyelse. ((Alt hvad vi har modtaget))
Det første er uden dato, men må være fra ultimo juli, og er sålydende:

”Kære beboere,

I har sikkert opdaget at der er forskellige mennesker der kommer og går samt fotograferer ejendommen.

Det er fordi vi har ansøgt om støtte til at forbedre og istandsætte ejendommen.

By- og Miljøudvalget på Frederiksberg har besigtiget ejendommen og indstillet den som nr. 2 ud af i alt 27 ansøgere til dette års ramme til byfornyelse.

Det betyder, at vi højst sandsynligt har mulighed for at bygge nye badeværelser til alle lejligheder, og måske også kan få ekstraisoleret taget samt malet facaden.

Vi vil løbende informere om fremdriften i ansøgningen og efter sommeren vil vi indkalde til et informationsmøde.

Hilsen
NN
God sommer”

Det ander opslag er som nævnt dateret g.d. og modtaget idag i min postkasse. ((Er gengivet ovenfor)).

I tilslutning hertil har jeg foreløbig følgende bemærkninger:

– Jeg formoder, at der er tale om byfornyelse i henhold til byfornyelsesloven af 1997 (lov nr. 381 af 10. juni 1997). Der kan herefter i hovedsagen være tale om 2 former for byfornyelse 1) offentlig byfornyelse (på initiativ af det offentlige) resp. 2) aftalt boligforbedring (hed tidligere privat byfornyelse). Jeg formoder i.t.v., at der for ejendommen her er tale om det sidste.

– I henhold til Byfornyelseslovens par.100 er der bl.a. følgende gyldighedskrav til en aftale:

– 1. Lejerne skal – inden kommunen kontaktes vedrørende rådgivning – have udleveret Boligministeriets vejledning om aftalt boligforbedring.

– 2. Inden aftalen (mellem udlejer og lejerne) indgås skal udlejeren underrette lejerne om: at de har ret til at antage konsulentbistand (jf. par.111, partsrådgivning), at de, når bestemte vilkår er opfyldt, kan nedlægge veto mod individuelle arbejder i det enkelte lejemål, jf. par 101., samt at de kan kræve en erstatningsbolig, hvis særlige betingelser er opfyldt (jf. par. 157).

– Parterne skal – inden aftalen indgås – fra kommunen have modtaget en skriftlig erklæring om de lejemæssige konsekvenser for det enkelte lejemål både efter reglerne om aftalt boligforbedring (brutto- og nettolejeforhøjelse) samt efter reglerne i boligregulerings- og lejeloven som følge af gennemførelsen af det samle projekt.

– Aftalen (mellem ejer og lejere) skal være skriftlig

– Aftalen skal indgås på en særlig aftaleblanket udarbejdet af Boligministeriet.

– Mindst 60% af beboelseslejemålene skal skriftligt godkende aftalen.

– Udlejeren skal – når aftalen er indgået – meddele samtlige beboelseslejemål dette samt datoen herfor. Aftalen anses for indgået, når den lejer, der danner flertallet i ejendommen på 60% underskriver aftalen.

– Senest seks uger efter aftalens indgåelse skal udlejeren registrere aftalen i kommunen på et særligt skema. Registrering af aftalen betragtes samtidig som ansøgning om tilskud.

– Der skal indgår én skriftlig aftale pr. deltagende beboelseslejemål.

Der er naturligvis et sammensurium af yderligere og supplerende bestemmelser i loven (og domspraksis), som f.eks. bestemmelserne om individuelle aftaler.

Men det korte af det lange er, at der (såfremt der ikke er kommet en ny byfornyelseslov) SKAL foreligge en skriftlig aftale med ((mindst 50% og evt. 60% af)) lejerne om de planlagte boligforbedringer, forinden der overhovedet kan ansøges om tilskud efter loven.

Tilsidesættes aftalen, kan udlejeren kun opkræve en lejeforhøjelse efter lejelovens almindelige regelsæt (jf. par.112). Men da der ikke foreligger en skriftlig aftale med lejerne, kan der jo i det hele taget ikke blive tale om offentlig tilskud i henhold til byfornyelsesloven.

Kære NN: Ville det ikke være passende, at Du nu informere os lejere lidt bedre om, hvilke planer ejendommen har, og hvor langt vi er i processen. Desværre ser det ud til (jf. ovenstående meddelelse, hvorefter ejendommen er no. 2 ud af 27 ANSØGERE), at de relevante regler ikke er overholdt. Jeg hører naturligvis gerne dine bemærkninger hertil, men vil under alle omstændigheder drøfte spørgsmålet med LLO på mandag. Jeg er jo ikke jurist!

Men Du skal være velkommen på søndag. Husk dog venligst – ingen ikke-strengt-nødvendig fotografering af mit ”privatliv”.

Venlig hilsen
Gert Pedersen”

(Dobbeltparantetserne er først indsat efter afsendelse af eMailen).

Allerede tidlig lørdag morgen fik jeg et svar fra direktøren, sålydende:

“Hej Gert.

Tak for din mail.

Der er ingen problemer I kun fotografere dit køkken (sic). Det er køkkenet, vi primært skal bruge billeder af.

Den 3 september kommer der et høringsmateriale vedr. byfornyelsen, som vil være godkendt af Frederiksberg kommune. Herefter er der en 4 ugers indsigelsesret. Vi forventer at holde det lovede informationsmøde den 12 september. Men det kommer der en indbydelse til.

Vi ses på søndag

Hilsen NN”

Ud fra de oplysninger jeg på nuv. tidspunkt har (fra bogen “Ejendomsadministration”, Akademisk Forlag/Udlejerforeningen) synes det bemærkelsesværdigt, at det efter ovenstående er ejerne, som har ANSØGT om (“privat”) byfornyelse – mens kommunen tilsyneladende sagsbehandler, som om der var tale om en helt anden kategori byfornyelse, nemlig offentlig byfornyelse. D.v.s. byfornyelse på kommunens OPFORDRING, såkaldte opfordringsejendomme.

Der gælder som nævnt i vidt omfang forskellige regler for de to kategorier. Bl.a. skal mindst 50% af lejerne medvirke, såfremt initiativet kommer fra ejendommen: “Det fremgår af par.11, stk.5 (i lov. nr. 381 af 10.jun.1997, Byfornyelsesloven),at en beslutning om bygningsforbedring også kan træffes på grundlag af en anmodning fra ejendommens ejer OG ET FLERTAL AF LEJERNE (min fremhævning) etc.”. Jf. iøvrigt det i ovenstående eMail anførte om privat byfornyelse (aftalt boligforbedring).

Modsvarende skal kommunen i tilfælde af opfordingsbyfornyelse (opfordringsejendomme) bl.a. udsende breve til ejerne af de private ejendomme, der skal ombygges, med en opfordring til at udarbejde projekt (BFL par.23, stk.1). Opfordringsskrivelsen skal sendes i kopi til lejerne, BFL. plar.23, stk.5.

Men alle de bestemmelser, som tjener til at inddrage, sikre og/eller informere lejerne, synes at være tilsidesat, både af kommunen og ejerne.

Jeg fornemmer som lægmand, at man forsøger at omgå Byfornyelsesloven, resp. at kamouflere hvad der reelt foregår. Derfor min bemærkning om, at der vist tales i tunger.

Et par konkrete spørgsmål:

1) Er der eller er der ikke tale om ansøgt bygningsforbedring, d.v.s. fra ejers side? I givet fald er ALLE lovens bestemmelse om information, inddragelse og beskyttelse af lejerne tilsidesat.

2) Eller er der tale om en opfordringsejendom? D.v.s. kamoufleret opfordringsbyfornyelse? Hvorfor vil Frederiksbergs konservative kommunen ikke lægge navn til forslag om den vistnok pø om pø meget omfattende renovering af ejendommen her. Jeg henholder mig her også til henkastet snak fra den pågældende direktør ved besøget i søndags, hvorefter endnu flere arbejder end de allerede nævnte så vidt jeg kan forstå kan komme på tale, d.v.s. ialt:

– nyt badeværelse
– brandsikring af hovedtrappen (følger af første punkt)
– facademaling/-renovering
– ekstraisolering af taget
– nye køkkener
– opgravning af grunden omkring huset af hensyn til fugtsikring

Som sagt har lejerne ikke på noget tidspunkt, i mindste måde været inddraget, og reelt heller ikke været informeret. Og jeg ville være forbavset, såfremt alt dette kunne udføres uden genhusning af lejerne?

Og er det måske i virkeligheden hele humlen ved sagen? At såvel Frederiksbergs konservative kommune som ejendoms ejere ønsker de billige lejligheder væk (fra Frederiksberg) samt de ”billige”, d.v.s. lavindkomst og mindrebemidlede lejere ud af ejendommen. Her bor hovedsagentlig kunstnere, studerende, kassedamer, arbejdere og pensionister.

For multimiljonærer spøger jo aldrig i pengesager, og der er nok ikke så mange penge at tjene med en husleje på 2500 kr? Jeg tænker her på, at de nye ejere af ejendommen er en fam., som (i henhold til deres egne mundtlige oplysninger overfor mig) ejer og kontrollerer et multinationale medicinselskab med næsten 4000 ansatte og kontorer i 45 lande.

Måske ville det være naturligt at spørge sig selv (idet forudskikkes, at det familiemedlem, som er direktør for ejendommen her, tillige er ansat ved Frederiksberg kommune):

– om ejerfamilien er en betydende økonomisk støtte for Det Konservative Folkeparti
– om Frederiksberg kommune kunne have et ønske om at belønne familien herfor
– om belønningen tænkeligt kunne ske på den måde, at kommunen forsøger at tromle en totalrenovering af ejendommen igennem. Således at kommunen for egen regning skal genhuse lejerne, mens ejeren får en nyrenoveret ejendom – til en stor del for offentlige midler – som så kan lejes ud til mere bemidlede lejere til høje huslejer?

At Frederiksbergs konservative kommune kunne ønske specielt undertegnede ringhed, om ikke sat på porten, så dog “tvangsflyttet” (genhuset) i andre (dyrere og dårligere?) lokaler og i det hele taget generally harassed er måske også en mulig vinkel?

Herom mere senere, skønt nogle af de ærede læsere nu sikkert vil mene, at nu er jeg bestemt gået for vidt, det er dog altsammen kun tilfældigheder og hændelige uheld (æh – ligesom de 5000 sorry souls på hospitalerne? – i Storbritannier drejer det sig ifgl. Mailonline.co.uk om 12.000 årligt (”preventable deaths”, vel det samme som dødsfald på grund af uheld og sjusk?), – men det skulle efter dansk standard jo have været 50.000, da befolkningen ca. 10 gange så stor som Danmarks).

——————-

Men før jeg går igang med at forsøge at udrede, analysere og beskrive denne rodebutik, må jeg imidlertid lave en tiltrængt afstresningsøvelse. Og hvad kan være mere afstressende end en spadseretur ned gennem Fiolstræde – uagtet der nu kun er siger og skriver tre bogantikvariater tilbage i gaden? Just asking.

Og trods det herlige solskinsvejr lykkes det mig, i forbifarten og ganske tilfældigt, at bemærke, at der netop er startet et nyt Hollandsk bogudsalg i gaden. Det lykkes mig ligeledes at nedtone (det er sådan noget man kan lære i Photoshop), at bøgerne idag koster 90 kr, og således foranlediget kommer det sig, at jeg endnu engang befinder mig i et støvet og minderigt lokale.

Jeg tror nok jeg endnu kan huske det første køb jeg gjorde her i butikken, hos Arnold Busck, som det dengang hed. Det må være næsten præcis 40 år siden. Jeg havde dengang fået fat på første årgang – 1912 – af det meget smukke danske fototidsskrift “Amatørfotografen”, udgivet af den endnu eksisterende KFAK – Københavns Fotografiske Amatør Klub. Som jeg vist har nævnt et sted tidligere (AMATØRFOTOGRAFI AF HERMAN BENTE? – han var i en periode redaktør af bladet), så tror jeg dette fotoblad er et af de smukkeste, som overhovedet findes resp. fandtes dengang. Og jeg var vistnok på udkig efter noget tilsvarende ved mit omhandlede besøg lige omkring 1972.

Jeg måtte dog desværre konstatere at fotohylden var næsten tom. Men samtidig bemærkede jeg, at der var et hulrum bag ved den lille hylde neden under vinduerne (siden fjernet), og for alle tilfældes skyld stak jeg en af mine lange arme ned i mørket bagved hylden, for lige at tjekke, om der i tidens løb skulle være skubbet en eller anden bog ned i mørket. And lo and behold – op af mørket dukkede 2 bind af et andet, næsten samtidigt, dansk fotoblad – KAMERA-KUNST.

Jeg husker endnu tydeligt det blik, som den venlige ældre herre med fuldskæg (hans navn vil være kendt i boghandlerkredse, men jeg kender det desværre ikke) sendte mig, da jeg præsenterede ham for fundet. Og prisen var rimelig, 25 kr for begge årgange 1919-20 (ca. 300 kr idag), som jeg endnu har stående. Kamera-Kunst blev startet af C.J.Schrøder, der så vidt jeg husker var den næstsidste redaktør af Amatørfotografen, der gik ind i 1919. Der kom ialt 4 årgange af Kamera-Kunst, i mindre format og mere beskeden udstyrelse end Amatørfotografen. Men tiderne var jo også blevet vanskelige.

Måske er de mest værdifulde artikler i Kamera-Kunst en række billedanalyser af docent ved kunstakademiet P. Johansen. De er virkelig gode at blive kloge af, og jeg ville i det hele taget ønske, at nogle af vore unge fotografer kunne have lyst og lejlighed til at gøre sig bekendt med bladet.

——————–

I 2.del af GRÆSK OG LATIN! vil jeg fortælle lidt om de bøger jeg “fandt” idag i Fiolstræde.

Og i 3.del vil jeg på ovenstående givne foranledning fortælle lidt mere om Det Konservative Folkepartis forhold til Gert Pedersen. Ganske vist ikke helt tilbage til omkr. 1890, hvor min fjerne slægtning Carl Ploug vistnok endnu var formand for Det forenede Højre, men kun til tiden omkr. 1990. Vi vil bl.a. komme til at bekræftige os lidt med en uheldig styrelsesdirektør, en paranoid trafikminister og en naiv statsminister. Samt en travl ombudsmand og to travle Tamil-dommere Hornslet og Goldin, tilligemed en nøgtern universitetslektor Henrichsen, som skrev en bog om Tamil-undersøgelsen i 1992.

Endvidere en næsten fatal “fejlmedicinering” af vor ejendoms tidligere ejer, salig murermester Erik Larsen. Samt et (næppe efterforsket?) Mossad-attentatforsøg (primært på Erik Larsens søn?) her i ejendommen lørdag eftermiddag d. 3. dec. 2005 kort tid efter, at den dengang 80 årige Erik Larsen var begyndt at fortælle sine omgivelser om sin utilfredshed med Frederiksberg Hospitals brug af ham som forsøgskanin for hjertemedicin, uagtet hans hjerte, som han sagde, aldrig havde fejlet noget. En så stor fejlmedicinering, at den ifgl. Erik ville tage flere år at nedtrappe. Og hvorfor Frederiksberg retskreds stik mod al usance kunne opretholdes til fordel for velbemeldte dommer Goldin, nu retschef her i Frederiksberg retskreds.

Samt hvorfor den nye multimiljonærejer af ejendommen her, bestyrelsesformand i et multinationalt medicinselskab med kontorer i 45 lande, hvorfor denne konservative hotshot med sit kropssprog signalerede at kende mig af udseende allerede inden jeg havde hilst på ham? Og endelig hvorfor Bispebjerg Hospital efter det foreliggende har søgt at omgå reglerne, således at jeg kunne sættes op til operation på Purim-dagen d. 8. marts iår, samme dag som Israel ifgl. rygter i blogosfæren (set på http://www.zerohedge.com/) meget gerne ville have bombet Iran (fint røgslør!).

Samt evt. om en noget mystisk politimand SBC fra Nordjylland, som med en, som det viste sig, fiktiv begrundelse gerne ville have lov til at besøge mig for næsten præcis 3 år siden. Velbemeldte betjent er kæreste med en nu 80-årig gammel ven af min familie, og som jeg har kendt i omved 50 år. Man har siden flere gange gjort sig anstrengelser for at lokke mig til Nordjyllands politikreds, helst et øde sted (“Vi kunne mødes i Thingskoven” – ha ha)!

Der er vel ikke her en forbindelse til, at Justitsministeriet har besluttet at lukke Vestjyllands politi ”efter arbejdstid”, således at netop Nordjyllands politi nu også herser og regerer i min hjemegn Vestjylland efter mørkets frembrud?

Blot nogle af hovedpunkterne, mellem hvilke vi som sagt vil forsøge i muligt omfang at afdække en tråd. Keep posted!

—————-

(Posteres tillige på http://imma.smartlog.dk/)

PS. Skulle der blandt de ærede læsere være en forfatter af crime-fiction, så tøv venligst ikke med at kontakte mig. Ovenstående historie kunne måske blive en blockbuster! (Forresten måske også en blog-buster. Jeg tænker på, at Mossad allerede har haft frie hænder til at spamme smartlog.dk halvt ihjel. Det turde kun være et spørgsmål om grønt lys fra Fynske Medier før Mossad lukker os helt ned. Man har øjensynligt for længst fravalgt selv det mest rudimentære spamfilter. Følg mig i så fald venligst på BlocNotesImma.wordpress.com – thank you very much).

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.