Kill the canary

(15.jan. 2013 15:00) Jeg ville i dag fortsætte med at gennemgå min høst af 5-kroners bøger fra sidst i december. Men desværre er der kommet en flue i suppen, så først må jeg lave en lille ekskurs.

Jeg posterede det foregående indlæg (Nytårsbøger, 1.del) tirsdag d. 8. jan. om aftenen. Allerede onsdag formiddag modtog jeg (via min usædvanligt veludviklede intuition eller underbevidsthed eller clairvoyance?) flere advarlser, omhandlende for det første, at ”man” (Mossad?) kunne læse (alt?) hvad jeg skriver på min PC, samt for det andet, at ”man”nu har besluttet at jeg (ved Mossads’s foranstaltning?) kort og godt skal skydes ned på gaden!

Holy mackarel! ”Man” har hidtil, så vidt jeg har opfattet, først og fremmest gået efter kidnapning resp. undertiden kun skræmmeforsøg. Men da jeg som sagt er, om ikke ligefrem clairvoyant så dog usædvanlig intuitiv, så har jeg hidtil været så heldig (for heldig skal man også være) at kunne gå udenom farerne.

Der må altså formodes at være sket et eller andet, som bekymrer ”skyggekabinettet” så tilpas meget, at man har ønsket at trappe op. Og planter man nu snart en hit-man nede foran jendommen, ja så kan situationen jo hurtigt blive kritisk. Så længe vi har den nuværende politidirektør her i København, så tror jeg at kunne påregne hjælp fra politiet i en snæver vending. Men, gætter jeg på, kun med stor usikkerhed under en ny politidirektør?

To ting: 1. Jeg har i årenes løb erfaret, at det er klogt at holde sig underbevidsthedens advarsler efterrettelig. Og 2. Jeg må vistnok naturligt formode, at der er en sammenhæng mellem på den ene side, at man har taget sig adgang til at læse hvad jeg skriver på min PC (vel at mærke uden at jeg er på nettet!) og på den anden side det tilsyneladende kvantespring i ”skyggekabinettets” fortrydelse.

Men hvad har jeg så siddet og nørklet med på min PC de seneste uger? Jo, faktisk er jeg begyndet at lave nogle resumeer over visse oplevelser, primært fra det forløbne årstid. Det forholder sig sådan, at jeg ikke skriver dagbog, men kun laver ultrakorte notitser i min kalender.

Jeg har derfor på det sidste følt et behov for, til eget brug at opsummere og formulere nogle hændelser og oplevelser. Til støtte for min ikke ligefrem fotografiske hukommelse, således at ikke alt sammen går i glemmebogen. Jeg er efterhånden blevet opmærksom på, at jeg tænkeligt ville kunne få brug for at have visse fakta og formuleringer ved hånden i ny og næ. Endvidere har mit formål været at forhindre, at mine stilistiske- og skrivefærdigheder ruster for meget.

Det har dog på ingen måde været hensigten, at f.eks. de to efterstående stykker skulle have været offentliggjort på min blog. Måske evt. undertiden et par linjer eller formuleringer derfra, skulle behovet opstå. Det nedenstående satirestykke er en stilistisk øvelseskladde i denne morsomme og forsømte, men vanskelige changre, hvor det er så let at skyde over, under eller helt ved siden af målet. Man må altså øve og praktisere meget, som med alle andre færdigheder for øvrigt.

Dog nødes jeg efter det foreliggende vistnok til at drage den slutning, at der et eller flere steder i de 2 omhandlede kladder findes en eller flere formuleringer eller oplysninger, som kan have foruroliget bagmændene ganske meget – så meget måske, at man vil gøre sig til morder derfor. Måske ingen stor sjældenhed i de kredse – men alligevel?

Jeg kan ikke få øje på nogen anden mulighed, end at jeg må postere de to stykker her på min blog. Ellers ved jeg ikke hvad jeg skal gøre?

———————————–

Kladde no. 1. (Nogle dagbogsoptegnelser).

Så var der en influenza der blev til lungebetændelse og som varede det meste af oktober-november. Og jeg kan herefter hilse og sige, at en måned med hosten dag og nat ikke er særligt godt, når man har en stor ubehandlet brok.

Hvad den (endnu?) ikke opnåede brokoperation angår, så har jeg p.t. endnu ingen som helst anelse om, hvorvidt direktionen for B.H. overhovedet har indsigt i problemstillingen, om man har nogensomhelst anelse om hvad der reelt er årsagen til deres del af de 5000 ”dødsuheld” årligt på danske hospitaler, eller har gjort noget som helst for at afklare det konkrete, af mig påklagede forløb.

Som det fremgår af OPERATION ELLER MISSION? drejer det sig især om

– hvorfor den pågældende overlæge og hans unge kollega begge åbenbart havde et ønske om at være anonyme. Efter det af en afdelingssygeplejerske telefonisk overfor mig meddelte er det imod hospitalets regler.

– hvorfor den pågældende hospitalsafdeling efter det foreliggende synes at have omgået reglerne, således at operationsdatoen d. 8. marts – Purim dagen – kunne fastholdes.

Hvor efterlader det så undertegnede ringhed på nuværende tidspunkt? Who knows? – Men efter moden overvejelse besluttede jeg at forsøge med et privathospital. Jeg tænkte, lidt naivt måske, at mørkets magter måske ikke havde særlig stor indflydelse på de private hospitaler?

Så torsdag d. 21.juni sendte jeg et brev til et mindre sjællandsk privathospital, med anmodning om tid for en undersøgelse med henblik på en brokoperation.

Og man må vistnok medgive, at ”de” var hurtige. For allerede fredag (ved middagstid?) sender NATO en Tyrkisk Phantom RF-4 jager ind over Syrisk territorium, som så også planmæssigt blir skudt ned af Syrerne. Og overalt på internettet kunne man nu læse, at dette måtte tolkes som et påskud og startskud til et Israelsk/Amerikansk storangreb på Syrien og/eller Iran.

Så igen fik jeg lejlighed til at iagttage en – objektivt set – synkronisme mellem en (planlagt/ønsket) hospitalsindlæggelse/operation og en (planlagt/ønsket?) krig/storkrig i mellemøsten. Sammenlign, at den tidligere operation på B.H. ved mulig manipulation(?) var (henlagt og) fastholdt til Purimdagen d. 8.marts (jf. Esthers bog i G.T.), hvilken dato Israel efter rygter på internettet meget gerne ville have bombet Iran? (som sagt set på http://www.zerohedge.com/ ).

Det tyggede jeg så lidt på weekenden over.

Allerede mandag f.m. ringer privathospitalet og tilbyder en tid inden sommerferien. Og allerede tirsdag f.m. ringer jeg efter moden overvejelse afbud til hospitalet. Vi vil jo dog vistnok allesammen meget nødig være en sommerfulevinge, som skulle give anledning til en storkrig!

Herefter går Phantom-4 episoden stille og roligt i sig selv igen, og den ærede læser husker måske, at forløbet gav anledning til en del undren hos de fleste iagttagere.

Jeg havde måske ikke taget tilstrækkelig højde for,

– at mindre privathospitaler ofte ”låner” deres speciallæger fra de store offentlige hospitaler (for en ordens skyld bemærker jeg her, at jeg ikke på nogen måde mistænker det pågældende privathospital for foul play).

– samt måske, at PET antageligt kan få ”interessant” post udtaget til undersøgelse (postbehandling/sortering sker jo maskinelt med elektronisk læsning af modtager (og afsender), samt formodentlig efterfølgende elektronisk lagring af disse data, med adgang til data fra terminaler inden- og udenhus (og ved hackning eller købt personale også for udenlandske efterretningstjenester, ligesom forøvrigt nu også gældende for vore lægejournaler)).

Her står sagen altså nu. Man kan næppe leve tidsmæssigt ubegrænset med en veludviklet lyskebrok. Så hvis der her hypotetisk skulle være tale om Mossad’s indflydelse, og at denne indflydelse på vore (store) hospitaler h.h.v. deres direktioner og/eller læger hypotetisk skulle være temmelig ubikvitøs, ja så kunne situationen sikkert godt blive kritisk, måske endog inden for et par år eller endnu tidligere.

Og mellem 5000 årlige ”hospitalsuheld med dødelig udgang” forsvinder den enkelte jo ganske. Der er forresten pr. d.d. faldet 4801 amerikanere på valen i Iraq (gennem ca. 10 års krigsførelse, ref. http://www.informationclearinghouse.com/ ). Er det altså ca. 10 gange så farligt at lade sig indlægge på et dansk hospital som at være amerikansk soldat i Iraqisk krigszone? Eller hvad??.

(Men for øvrigt i det hele taget måske ingenlunde kun en moderne problemstilling. Sammenlign med følgende udtog (i dansk oversættelse) af en brev fra 1489, som et familieoverhoved i et østligt land sender til frænder i et vestligt. Min ref. er dok. no. 16653 i British Museum:

”Meget elskede brødre -. Vi har modtaget et brev, hvori I skildrer de lidelser, I må udstå.

I siger, at man vil tage Eders gods og guld.
Lad Eders børn blive købmænd, og det vil ikke vare længe før I besidder det, som de andre havde før.

I siger, at de tragter Eder efter livet; Lad Eders børn blive læger og apothekere, og de vil kunne tage andres liv uden at måtte frygte for straf.

Og når I klager over slemme plagerier, så lad Eders børn studere og køb dem indflydelsesrige embeder, så vil I kunne herske over deres liv og ejendom”.)

—————————–

Søndag d. 9. sept. var der fotomesse (d.v.s. samlertræf for fotointeresserede) i stationsbyen Olufström i Blekinge. Byen har ganske vist ret bekvem togforbindelse fra København, men ligger dog ret øde. Turistbureauet reklamerer faktisk med, at landskabet omrking byen er ”Europas sydligste ødemark”.

To uger forinden, d.v.s. søndag d. 26. aug. besøgte jeg et nordsjællandsk loppemarked, og jeg blev da opsøgt af en mig overfladisk bekendt person, som indtrængende søgte at overtale mig til at besøge den kommende fotomesse i bemeldte Olufström.

Det undrede jeg mig lidt over, da jeg som sagt kun kender vedkommende ganske overfladisk, og som slet ikke hører til min omgangs- eller vennekreds.

Men da jeg nogle dage senere erfarede, at NATO netop i dagene omkr. d. 9. sept. ville afholde endnu en stor flådeøvelse i dansk-svenske Østersøfarvande, fik jeg den tanke, at man måske heri havde en mulig forklaring på, hvorfor vedkommendes var så på- og indtrængende med sit forslag?

Det viste sig tilmed, at både Sverige såvel som Letland eller Lithauen (med hemmelige CIA-fængsler?) var inviteret til at deltage i øvelsen. Som altså måtte anses for at ville være i særlig grad velegnet til en eller flere af de såkaldte ”evakueringsøvelser” (d.v.s. kidnapninger, jf. iøvrigt GREVEN AF MONTENEGRO, hvor omtales en tilsvarende NATO-øvelse ”Brilliant Mariner”, som foregik i Nordjydske farvande i april 2010).

Jeg erfarede ganske vist først lidt sent om synkronismen med NATO-øvelsen/Olufström. Men uanset dette kunne jeg da ikke drømme om at følge en formodet sayan’s anvisninger eller forslag, hvorom det her muligvis drejer sig? (og jeg har vistnok efterhånden været belemret med et par håndfulde af slagsen). Jeg har som regel lange antenner.

(Se om Sayan/Sayanim i Victor Ostrovsky’s bog ”By Way of Deception”. Den engelske udgave har ordet i registret, mens dette særligt ødesdigre begreb ved et uheld(?) er faldet ud af den danske udgaves register (omtales side 90 ff). Ostrovsky oplyser, at der (o. 1990?) findes ialt 7000 registrerede sayanim i London (ud af ca. 7 mio. indb., altså 1 promille), heraf ca. 2000 aktive, og 5000 stand by. Sayanim (flertal af sayan) er frivillige og ulønnede Mossad-hjælpere. Læs evt. mere om Mossad og deres globale mafia-aktiviteter på Ann Diamon’s spektakulære blog http://aangirfan.blogspot.com/ ).

——————————

Jeg har tidligere (i ENDNU FLERE BØGER) ytret, at de krigerske overfald på bl.a. Iraq, Afghanistan, Libyen og nu senest Syrien ene og alene er røveriske overfald. Men det er nok alligevel ikke helt dækkende. Der er sikkert også et ikke uvæsentligt element af almindelig ødelæggelsestrang, d.v.s. en trang til at ødelægge andre folks kultur. Altså ”kampen mod kulturen”.

Jeg tør slet ikke tænke på, hvilke kulturværdier af verdens kulturarv, som er plyndret, røvet og/eller destrueret i nævnte lande. Der er – eller var indtil fornyligt – f.eks. helt utrolig megen kulturarv bevaret i Syrien. Lån en bog (guide) på biblioteket og tjek selv.

Og så er det da for resten tragikomisk at se, hvordan klokkerene terrorister i Syrien konsekvent omtales som ”Befrielseshær” o.s.v. i bl.a. (og så vidt jeg ved) hele den danske dagspresse.

—————————-

(Links: http://aangirfan.blogspot.com/ På grund af den overvældende stofmængde formoder nogle, at den skrives af visse, formodentlig ”renegade” (afskedigede?) efterretningsagenter fra Mossad, CIA eller MI6? (Den hidtidige, højrereligiøse regering siges at have afskediget et antal mere moderate Mossad-agenter). Artiklerne underskrives af anon som står for Ann Diamon, og at hovedredaktøren skulle være en kvinde passer vel godt med den store interesse for børns velfærd?
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2173120/Hospital-blunders-Almost-12-000-preventab
http://www.dailymail.co.uk/health/ar…aths-hospitals-year-errors-core.html
Dansk Selskabs for Patientsikkerhed (v. ledende overlæge Beth Lilja og vicedir. Dr. Med. Torben Mogensen)’s vurdering på 5000 dødsuheld om året (i 2008) omtalt i Ekstra Bladet d. 11.4.2009 (art. 1152694).

—————————–

Kladde no. 2 (Satirisk øvelse).

DOMMEDAG OG EN NY VERDEN (Et satirisk eventyr)

Som det vil være de fleste af de ærede læsere bekendt, har Guderne – gennem Maya-folkets præsteskab og disses gennem de sidste måneder af 2012 nok som omtalte kalendermytologi – ladet jordboerne forstå, at det havde behaget dem at fastsætte dagen for Jordens undergang til omved Vintersolhverv 2012, altså d. 21. december eller måske et par dage senere.

I skrivende stund (4. jan. 2013) befinder verden – og dermed vel også Danmark? – sig ergo i underverdenen, i Hel’s verden, altså på godt dansk i Helvede.

Guderne har ganske vist, så vidt vides, ikke herudover benyttet sig af spin-doktorer. Der er altså vistnok ikke fremkommet flere officielle, evt. alenlange Gudelige proklamationer til almenheden, og de fleste af os må altså nøjes med det lidet vi har hørt og læst, evt. suppleret med lidt ”læsning mellem linjerne”.

Men utvivlsomt nødes de fleste af os til at opfatte denne ny og nu officielle tingenes tilstand som en helt Ny Verdensorden.

Det er derfor besluttet, at vi her på redaktionen vil forsøge at lave en eller flere reportager fra den ny verden, underverdenen. Herunder ikke mindst forsøge at opnå en række inverviews med den ny verdensordens magthavere, i det omfang naturligvis, at det vil være muligt at udfinde denne nye verdenselites navne og opholdssteder.

Heldigvis lykkes det os hurtigt at få oplyst navn og opholdssted på landets nye statsminister. Samtidig erfarer vi, at det, der i den gamle verden hed Danmark, her i underverdenen har fået navnet KØBENHAVNMARK, og som sådan er medlem af NEUROPA-UNIONEN, samt tillige bl.a. af krigs-organisationen NASO.

Den nye statsminister hedder hr. premierminister RAADINTOWN, og hans spindoktor hedder fru. DONNER-BLITZ. De opholder sig som oftest på noget der hedder RIGSBORGEN, den ligger nogenlunde samme sted som den gamle BORGEN, dog naturligvis under jorden. (HEL kan nemlig også betyde Skjult, samme ord som i en helle).

Rigsborgen er – under jorden naturligvis – omgivet af dybe voldgrave, eufemisk kaldt Gamle Strande (Københavnmarks kærlige befolkning har en særlig kærlighed til eufemismer), og det er naturligvis den ikke udvalgte befolkning streng forbudt at komme indenfor et bøsseskuds afstand af Borgen!

Vi spørger først Premierministeren:

Hr. prenimeminister Raadintown, tusind tak for at vi måtte komme indenfor på Rigsborgen for dette interview. Hvilke store udfordringer ser De for Københavnmark, Neuropa og NASO her i den ny verden og det ny år?

Bevares! Og tak for, at De stiller det spørgsmål. Jeg udtaler mig dog aldrig til citat!

Men kunne prenimeministeren ikke give et lille fingerpeg om den retning De mener udviklingen vil gå. Vil udviklingen efter Deres mening gå frem eller tilbage?

Jeg er glad for at de stiller det spørgsmål. Men forinden jeg kan gå ind på at overveje at besvare Deres vidtløftige spørgsmål, må jeg naturligvis først have lejlighed til at koordinere med mine kolleger i Donlon og YorkNew. For øvrigt udtaler jeg mig aldrig til citat!

Nej, nej naturligvis, hr. prenimeminister. Men må det yderligere måske være os tilladt at spørge, om Deres Excellence er tilfreds med Københavnmarks og Rigsborgens nye tilværelse her nede i HELL’s Underverden?

Bevares! Ja, jeg tror jeg taler på manges vegne, i al fald her i Regeringen, når jeg tilkendegiver at vi befinder os utroligt godt her nede i Hell’s verden. Personligt kan jeg sige, at jeg og mine ligesindede har arbejdet hen imod Den Ny Verdensorden med stor ihærdighed og uholdenhed og gennem en årrække. Jeg ser det altså absolut som en stor personlig sejr for mig og mine brødre i ånden.

Der er virkelig mange og tildels unikke fordele ved at verden nu befinder sig her nede i Hell’s verden, den skjulte verden om jeg så må sige. Jeg kan vist godt røbe for Dem, at alt hernede foregår om muligt endnu mere i det skjulte. Vi har allerede omtalt voldgravene og den brede sikkerhedszone omkring Rigsborgen. Nogle for demokratiet, det Ny Demokrati, helt nødvendige tiltag, som vil blive yderligere stærkt udbygget i den nærmeste fremtid.

Jeg kan nævne, at voldgravene vil blive mineret med hemmelige men betydningsfulde miner, ligesom der vil blive udlagt talløse truende miner i den brede dødemandszone omkring hele Rigsborgen. Og der vil ikke blive taget fanger, men blive skudt med dum-dum kugler uden varsel! Yderligere kan jeg oplyse, at indgangsporten til Rigsborgen vil blive hemmeligholdt, ligesom det vil være strengt hemmeligt, hvilke politikere og embedsmænd, som arbejder her på Rigsborgen.

Endvidere vil fremtidige valg af politikere, d.v.s. Rigsborgs-dagsvalg blive afholdt i fuldkommen hemmelighed. Det vil bl.a. blive holdt hemmeligt, hvor og hvornår valgene finder sted, ligesom navne på de opstillende partier og de opstillede politikere vil blive holdt yderst hemmeligt. Alt sammen naturligvis for at undgå alle disse teoristtrusler, som er til fare for demokratiet, hvilket demokrati for øvrigt, naturligvis, ligger os alle i Regeringen her nede på Rigsborgen meget stærkt på sinde!

Naturligvis er der nu, som det vil fremgå af ovenstående, tale om et Nyt Demokrati, det siger sig selv. Udviklingen går jo stadig og med stigende hastighed fremad, om end her nede i Hell’s verden selvfølgelig i en meget mere progressiv retning.

Hvad angår centralstyrelsen, d.v.s. de forskellige ministre, departementer, styrelser og statsvirksomheder, så har jeg i samråd med min spindoktor besluttet, at de organisatorisk alle sammen skal underlægges direktøren for Det Hemmelige Elitepoliti, DEHEPO. På denne måde sikrer vi os utvivlsomt bedst, at vi i regeringen, såvel som på Rigsborgen i det hele taget, kan have fuld sikkerhed for, at alle lovgivningsmæssige og administrative opgaver afvikles i fuldkommen hemmelighed.

Det er selvsagt yderst hemmeligt, hvem der er direktør for DEHEPO samt af hvem og efter hvilke kriterier han er udvalgt. Det kan f.eks. overhovedet ikke oplyses, om han er udpeget af vore chefer i Donlon eller i YorkNew. Dette turde vist være indlysende, selv for en andenrangs journalist?

Også Statstidende vil naturligvis blive holdt strengt hemmelig. Skulle man i den uden-borgske befolkning alligevel fordriste sig til at overtræde de mange love og cirkulærer, vil der blive opkrævet store og så vidt muligt drakoniske bøder. Det vil ikke være nogen undskyldning, ikke at kende de mange hemmelige love og bestemmelser. Vi vil her lægge os tæt op af de gamle, desværre nu ikke længere eksisterende Statsjernveje og andre trafikselskaber, som på mesterlig vis tidligere har formået at opkræve drakoniske dummebøder for overtrædelse af uforståelige og tildels hemmelige bestemmeler.

F.eks. har Meteor-selskabet vistnok i årevis afholdt sealed-station razziaer og i den forb. opkrævet dummebøder for at opholde sig på stationen uden rejsehjemmel, hvilket vistnok intetsteds er forbudt. Et glimrende initiativ! Tilmed rammer sådanne razzier jo først og fremmest de svage i samfundet, de som måske ikke er lige så informerede, veltalende og velbeslåede som Kysk-banens ungdom – der meget rimeligt som regel eller ial fald ofte slipper med en advarsel – og vi anser derfor dette eksempel som i høj grad velegnet til at danne skole her i Den Ny Verdensorden, d.v.s. her nede Hell’s Underverden.

De befinder Dem altså godt her i Underverdenen, hr. statsminister Raadintown?

Prenimeminister om jeg må be! Jo, jeg befinder mig ganske overordentlig godt her nede i Hell’s underverden. Her er altså bare pragtfuldt at være! Men for resten har jeg ikke tid til at svare på flere spørgsmål, idet jeg i samråd med direktøren for Det Hemmelige Elitepoliti netop nu skal konferere med mine kolleger i Den Ny Underverden i Donlon og YorkNew, med det formål at få lagt sidste hånd på Kongens nytårstale.

Har De yderligere spørgsmål må de venligst henvende Dem til min spindoktor fru. Donner-Blitz. For øvrigt må jeg tillade mig at ytre min misbilligelse og forbavselse over, at de understår Dem i at møde op her på Rigsborgen i sandaler og uldne sokker. Her inde bærer man altid velpudsede sko, helst i sort giftslangeskind naturligvis!

Ja, naturligvis. Men tør vi måske alligevel til allersidst bede prenimeministeren vise os den gunst at komme med et lille fingerpeg om inholdet af Kongen af Københavnmark’s nytårstale?

Jamen meget gerne. Det vil af mig, efter aftale med direktøren for DEHEPO, blive foreslået mine kolleger i Donlon og YorkNew, at Kongen iår i det store og hele bør kunne udforme talen med sine egne ord. Dog må visse hovedpunkter tilgodeses. Specielt er det selvsagt yderst vigtigt, at det af talen klart kommer til at fremgå, hvilke ideealer der hyldes her nede i Hell’s ny Underverden. Vi tolererer naturligvis ikke drømmerier om en lys og ren Oververden, den gamle verden om jeg så må sige. Derimod skal det klart præciseres, at her nede hylder vi selvsagt Underverdenens Ånd og ideal. Det er dem der skal vises ansvarlighed overfor.

Tusind, tusind tak, Deres Excellence, for den store velvillighed og imødekommenhed i forb. med dette interview.

Desværre viser det sig umuligt at finde statsministerens spindoktor den dag. Men så kommer tilfældet os igen til hjælp. For bedst som vi står på en af Rigsborgens mange hemmelige gange og overvejer situationen, spotter vi en herre med en militærisk holdning, som netop kommer ud af en hemmelig dør.

Vi benytter derfor lejligheden til at råbe den ukendte herre med den militæriske holdning an:

Undskyld hr., De skulle vel ikke vide, hvor vi kan træffe Statsministerens spindoktor fru. Donner-Blitz, eller alternativt evt. Politiministeren?

FREEZE!

Undskyld, hvad mener De?

FREEZE! Er De ikke klar over, at det er Politiministeren De står overfor? FREEZE!

Javel ja, men hvorledes mener De dog?

Ja, jeg mener blot, at De afgjort bør give mere agt på, at det jo er mig, der er Politiministeren. Hvad ønsker De?

Ja vi havde jo meget håbet at kunne interviewe enten fru Donner-Blitz eller alternativt eventuelt Politiministeren, hr. Brødskorpe. De skulle vel ikke vide, om fru. Donner-Blitz træffes i dag?

Jeg er tilfældigt vidende om, at fru Donner-Blitz i denne uge sammen med sin mand ferierer i Donlon eller måske et hemmeligt sted nede under Adriaterhavet i nærheden af det tidligere Montenegro eller Albanien. Det er dog yderst hemmeligt, og jeg kan på ingen måde give den ringeste antydning om beliggenheden af feriestedet. Jeg kan dog evt. selv afse nogle få timer til et kort interview, såfremt De måtte ønske det.

Jamen tusind tak hr. politiminister Brødskorpe. Vi vil begynde med at spørge Dem, hvorledes De befinder dem tilpas her i Den Ny Verden, i Hell’s Underverden.

Glimrende, fortræffeligt. Aldeles fortræffeligt. Ja, jeg må sige, at Den Ny Verdensorden er ret efter mit hoved. Og jeg tror jeg tør sige, at jeg har arbejdet ihærdigt, meget ihærdigt, hen mod denne ny tingenes tilstand, som er bedre, meget bedre end den gamle orden.

Jeg er af naturen progressiv og har et stærkt ønske om at følge med tiden. Og jeg har derhos haft den lykke, ved forskellige konferencer at få lejlighed til at stifte bekendtskab med nogle af Den Ny Verdensordens virkelige arkitekter og grå eminencer. D.v.s. jeg har ganske bestemt haft mulighed for at lære disse foregangsmænds inderste tanker og ønsker at kende. Det har naturligvis gjort det meget lettere for mig at indrette mit personlige liv og min embedsførelse på en hensigtsmæssig og ønskelig måde, og har i det hele taget i høj grad beriget mit liv.

Jeg føler da også, at min embedsførelse her i regering og Politiministerium vistnok i høj grad er blevet påskønnet på højere sted. Ja, jeg kan for eks. oplyse, at direktøren for Det Hemmelige Elitepoliti har givet mig tilladelse til at opsætte mit skrivebord i et hjørne af hans forkontor! Dog forudsat, naturligvis, at min tilstedeværelse ikke generer det tjenstlige arbejde på stedet nævneværdigt.

Ja, jeg skal ikke skjule, at denne gunstbevisning har været mig meget kær, for ikke at sige til overordentlig stor personlig glæde og tjenstlig tilfredstillelse. Jeg har nu mulighed for, flere gange om dagen, at iagttage hemmelige eliteagenter gå ind og ud af direktørens kontor. Flere af dem er jo, også selv om de ofte forsøger at skjule det, bevæbnet med hemmelige tjenestepistoler i hemmelig tjenesteskulderhylster – ja det er virkelig en meget spændende arbejdsplads.

Direktøren har endog vist sig så tilfreds med mine tjenstlige forhold, at han har stillet mig i udsigt, at det evt. vil kunne komme på tale, at jeg om et par år kan blive optaget som agentaspirant på prøve. Ja De forstår, det er jo agentaspirant p.p. i Det Hemmelige Elitepoliti hvorom der her er tale, således at der evt. kan blive tale om, at jeg får mulighed for undercover-virksomhed og at bære hemmelig tjenstepistol! Så De forstår, det er en spændende arbejdsplads med mange udfordringer, som jeg bestrider her i Politiministeriet.

Jo, men De konfererer vel også dagligt med direktøren for Det Hemmelige Elitepoliti med henblik på at fastlægge regeringens overordnede strategi og ledelse af Politiministeriet og DEHEPO?

Slet, slet ikke. Overhovedet ikke. For det første er det ganske overflødigt, idet tingene går næsten af sig selv såvel i Politiministeriet som i DEHEPO, der er jo trods alt tale om tusindvis af meget dygtige, hemmelige medarbejdere. Så en egentlig styring fra min side er ganske overflødig, ja ville i mange tilfælde være direkte skadelig.

De må ikke glemme, at hele ministeriets såvel som især DEHEPO’S arbejde foregår i dybeste hemmelighed. Skulle jeg altså gribe ind i selve den overordnede ledelse, ja så måtte denne totale hemmelighed, som er så absolut nødvendig for demokratier, jo let blive kompromitteret, og det ville være til stor skade for Det Ny Demokrati her nede i Underverdenen. Den nuværende regerings overordnede motto er: Ingen demokratisk indblanding i hvad der foregår i elitens hemmelige tjenester!

Jamen, foregår der overhovedet noget? De kan jo som Politiminister i så fald ikke engang vide, om der foregår noget som helst. Hvor mange udenlandske, her i landet ulovligt arbejdende agenter har DEHEPO’S kontraspionage-afdeling for eksempel pågrebet i de seneste år?

Lad mig besvare Deres 3 spørgsmål i rækkefølge. Jeg nødes dog til forlods at bemærke, at Deres spørgsmål unægtelig vidner om megen naivitet og uvidenhed. Men nuvel.

De spørger, om der overhovedet foregår noget som helst? Ja, det kan jeg forsikre Dem for, at der gør. Jeg kan for eksempel fortælle, at jeg her fra mit skrivebord i direktørens forkontor ikke sjældent får et glimt at direktøren ved sit skrivebord. Og jeg må sige, at det sjældent eller aldrig forekommer, at direktøren ikke i så fald fører tjenstlige telefonsamtaler fra sin tjenestetelefon.

Alt dette er naturligvis yderst hemmeligt, men jeg føler mig alligevel overbevist om, at direktøren i mange tilfælde fører direkte telefonsamtaler med sine chefer i Donlon og YorkNew. Det føler jeg mig ganske sikker på, og det ville derfor være helt forkert at antage, at der ikke i disse hemmelige telefonsamtaler bliver lagt tophemmelige strategier for den overordnede verdensledelse af ministeriet og regeringen som helhed.

De må venligst erindre, at Rigsborgens samtlige ministerier her nede i Den Ny Verdensorden er organisatorisk lagt ind under direktøren for Det Hemmelige Elitepoliti, som sidder lige her inde ved siden af, og i hvis forkontor jeg har mit sæde! Det siger dog vistnok noget om min betydning her i regeringen? FREEZE! FREEZE!

Undskyld, hvad mener de?

Pardon, ja jeg bemærkede netop, at der kom en mig tilsyneladende ukendt person ind gennem døren til forkontoret. Men jeg ser nu, at det drejer sig om en kantinemedarbejder, som udbeder sig nøglen til køleskabet i kantinen. Man må være uafbrudt agtpågivende her i Politiministeriet!

Ja, naturligvis. Men ministeren blev vist ikke færdig med at besvare vore 3 spørgsmål?

Korrekt. Ja, jeg mener nu, at jeg allerede har besvaret de 2 første. Med hensyn til antallet af arresterede, fjentlige eliteagenter her i Københavnmark gennem det sidste årstid, ja så kan jeg oplyse, at vi naturligvis ikke pågriber endsige arresterer vore venner og kolleger fra de fremmede efterretningstjenester, som vi samarbejder med. Det siger sig selv!

Jo, men der er dog efter det oplyste mange aktive fremmede eliteagenter her i landet, som altså må antages at arbejde til skade for Københavnmark. Man siger jo, som en god leveregel for agenter, at i efterretningsverdenen har man ingen venner, kun fjender eller konkurrenter – måske udfra ganske samme tankegang som når man siger, at man altid skal behandle et skydevåben, som om det er ladt.

Der tales trods alt om, at der er eller kan være mange kriminelle elementer i en række udenlandske efterretningstjenester, de kender sikkert noget af den relevante literatur på området? F.eks. Victor Ostrovsky’s bøger eller Ann Diamon’s blog http://aangirfan.blogspot.com/ , for her blot at nævne et par.

Ja naturligvis. Men det er helt utænkeligt, at der udføres skadelig, kriminel aktivitet af fremmede magters eliteagenter her i landet. Ganske utænkeligt! Københavnmark er trods alt en åben og fri demokratisk Ny Eliteverden, hvor den slags ikke forekommer!

Som et kuriosum kan jeg forøvrigt oplyse, at spørgsmålet netop har været drøftet i regeringen her nede i Rigsborgen. Og glædeligvis kunne jeg meddele regeringen, at jeg netop ved et heldigt tilfælde havde erfaret, at direktøren for DEHEPO personligt og direkte har spurgt cheferne for de store udenlandske efterretningstjenester om, hvorvidt deres eliteagenter udfører skadelige aktivitet her i Københavnmark. Hvortil de alle som én havde svaret benægtende! Ja de benægtede alle PÅ DET KRAFTIGSTE, at noget sådant fandt sted. Det er dog meget klar tale! Som regeringen, ligesom også jeg selv, naturligvis var yderst tilfreds med.

Jo, men hvordan med DEHEPO selv. Der har dog indenfor det sidste årstid været en del blæst om en vis PEST-agent ved navn Vindblæs, hr. Vindblæs. Efter det oplyste skulle vedkommende, med en fortid i det hårde kriminelle miljø, dels have medvirket aktivet – ”aid and abet”, siger man vist? – til et extrajudicielt drab på en civilperson, en påstået teorist. Samt herudover dels have opfordret til mord samt opfordret til teorisme. Alt sammen tjenstligt og i PEST-opdrag, omend i.t.v. kun i henhold til vedkommende eliteagents egne oplysninger, og forudsat man i øvrigt har forstået de fremkomne oplysninger korrekt.

Herudover skal PEST have forsøgt at købe den pågældende eliteagents tavshed ved at tilbyde ham bestikkelse i størrelsesordenen 1,5 mio kr. De er sikkert bekendt med, at en pensioneret chefagent i skarpe vendinger har misbilliget det passerede? (”Jeg kan ikke sige det stærkt nok – Jeg har aldrig kendt mage!”).

Ja, jeg kender godt alle disse vilde beskyldninger, som jeg dog på det bestemteste må tilbagevise som grundløse. Og jeg kan yderligere oplyse, at jeg personligt har haft lejlighed til at spørge direktøren for Det Hemmelige Elitepoliti, om der skulle være noget om disse eventyrlige påstande om, at tjenesten har begået ulovligheder.

Det kom sig nemlig så heldig, at direktøren en dag kom hen til mit skrivebord i hans forkontor for at spørge mig, hvad jeg lavede dér. Efter høfligst at have erindret ham om min tjenstlige tilladelse til at være til stede ved mit skrivebord, har jeg således foranlediget tillige benyttet lejligheden til at stille ham ovennævnte spørgsmål.

Og direktøren havde i den anledning den store venlighed personligt at forsikre mig om, at tjenesten naturligvis ikke udfører ulovligheder. Men at tjenestens arbejde, aktiviteter og missioner i øvrigt altid er yderst hemmelige, og at han derfor hverken kan eller vil svare på flere ærekrænkende og ubegrundede spørgsmål, som tydeligvis kun er fremsat i den onde hensigt at sætte tjensten i et uheldigt lys, således at Det Hemmelige Elitepoliti måske ikke kan opnå den sædvanlige, nødvendige og fuldt ud berettigede årlige bevillingsforøgelse på 35 procent.

Som De ser, er der her tale om en ansvarsbevidst ledelse, og de fremsatte beskyldninger er absolut grundløse!

Jamen mange tak for denne udførlige redegørelse, hr. Politiminister Brødskorpe. Nu til et andet emne. Det forlyder, at De har besluttet snart at udskifte den hidtige politimester i Lille Københavnstrup. Hvad er baggrunden for denne beslutning?

Jeg er glad for, at De stiller mig det spørgsmål. Ser De, den gamle og endnu fungerende politimester har efterhånden vist sig at have forskellige forvrængede og realitetsfjerne opfattelser af virkeligheden. F.eks. mener denne ”mester”, at han er politimand! Ja, De forstår sikkert vor bestyrtelse, da dette forhold gik op for os her nede i politimisterium og regering. En politimester, som mener, han er politimand – hvad mener De! Et stift stykke!

Jeg har dog personligt allerede tidligt fået mistanke om, at noget måske ikke var, som det burde være. Årvågenhed er trods alt en borgmesterdyd her i Politimisteriet! Det kom sig nemlig sådan, at jeg gennem en af Det Hemmelige Elitepolitis undercover-agenter på politimesterens kontor hemmeligt fik underretning om, at politimesteren skulle have gjort sig visse overvejelser om, hvorvidt han ikke burde lade politiet gå ind og undersøge den ovennævnte hemmelige agent hr. Vindblæs’ tjenstlige og personlige forhold. Altså spørgsmålet om hvorvidt vedkommende måtte have gjort sig skyldig i strafbare forhold.

Det siger sig selv, at en således måske påtænkt, utidig og utilstedelig indblanding i ministeriets og Det Hemmelige Elitepolitis forhold måtte give anled til den største bekymring, ja bestyrtelse både her i mit eget ministerium såvel som i regeringen i øvrigt.

Men ikke nok med det. Ikke længe efter fik jeg igen et hemmeligt, underhånden-signal fra bemeldte undercover-agent på politimesterens kontor. Vil de tænke dem – politimesteren skal have overvejet at lade politiet gå ind og undersøge nogle af de mange tusind årlige dødsulykker på vore hospitaler.

Altså igen en uhørt og utilstedelig indblanding i regeringens indre forhold. Trods alt sorterer også de Københavnmark’ske hospitaler i en vis forstand under Sygdomsministeriet, altså for så vidt under regeringens ressort. Så De forstår sikkert min og regerings bestyrtelse, da politimesterens forvrængede virkeligsoplevelse stod klar for os?

Her er der virkelig tale om en embedsmand, som ikke har forstået de mest elementære og grundlæggende principper for regeringens og Politimisteriets arbejdsbetingelser her nede i Hell’s Ny Underverden. Vi har da også – om jeg så må sige, hø, hø, hø – reserveret en plads i Fængselsvæsenet for den pågældende herre!

Jo, men er det trods alt ikke lidt bekymrende også for regeringen her på Rigsborgen, at der forekommer omkring 5000 uefterforskede dødsuheld på vore hospitaler, årligt vel at mærke. Jeg husker tilfældigvis, at det samlede antal af amerikanere faldet ”på valen” i Iraq i løbet af ca. 10 års krigsførelse beløber sig til i alt 4801 personer. Skulle det virkelig kunne siges at være omtrent 10 gange så farlig at være indlagt på et Københavnmarksk hospital end at have været amerikansk soldat i krigen i Iraq?

Overhovedet ikke, det skyldes en fiktion at det skulle være farligt at være patient på vore hospitaler. 5000 årlige dødsuheld er trods alt ikke ret meget mere end 25 års dødsuheld i trafikken! Og der færdes dog sikkert også mange flere patienter og personale på vore hospitaler årligt, end der er trafikanter i trafikker? Eller ial fald så går der rigtig, rigtig mange patienter gennem hospitalerne årligt, mange flere end 5000. De ser altså, at tallet på 5000 dødsuheld ikke på nogen måde kan siges at være foruroligende. Tværtimod, så har jeg fået oplyst, at der årligt sker helt op imod 12.000 ”preventable deaths” i Engleland.

Jo, men Engleland har dog vist også en 8 á 10 gange større befolkning end Københavnmark? D.v.s. efter Københavnmark’ske forhold, så skulle det englelandske tal vel have været omved 40 á 50.000 dødsuheld om året?

Ja, jeg er glad for at De siger cirka. Alle disse tal er jo behæftet med rigtig, rigtig stor usikkerhed. Man kan i virkeligheden slet ikke regne med dem, og derfor et det også ganske utilstedeligt at forsøge at stille vore dygtige hospitaler i et uheldigt lys på den måde.

Jo, men Sygdomsministeriet har dog så vidt jeg husker for ikke længe siden aftalt med Sygdomsregionerne, at tallet bør nedbringes til ca. 4500 årlige dødsuheld indenfor en kortere årrække?

Ja, De må virkelig forsøge at forstå, at jeg naturligvis ikke kan kommentere andre ministeriers interne forhandlinger. Men jeg nødsages imidlertid til at påpege, at De ser helt forkert på disse såkaldte uheld. I virkeligheden bør man betragte de 5000 forulykkede patienter ganske enkelt som sporløst forsvundne personer!

Javel, kan de forklare Dem lidt nærmere, hr. politiminister Brødskorpe?

Ja, jeg mener naturligvis, at forsvundne personer ofte kan ligestilles med personer, som er faret vild. F.eks. på grund af dårlig, fejlagtig eller manglende skiltning på veje eller andre steder. Når man således er faret vild, og derefter kommer til skade, ja så kan man jo meget let komme til at dø af det. På samme måde på vore hospitaler. Man må ganske enkelt betragte disse hændelser på den måde, at de pågældende patienter er faret vild i behandlingen, det kan f.eks. være på grund af forkert eller manglende skiltning, hvadenten på medicinen eller på anden måde.

De har måske allerede hørt tale om, eller selv oplevet manglende navneskilt på f.eks. en lægekittel eller evt. på en indsprøjtning i forb. med en bedøvelse eller evt. på en portion blod eller et pilleglas? Kommer patienten så ud for et ”uheld” eller en ”ulykke” evt. som følge af denne fejlagtige eller manglende skiltning, ja så kan patienten jo let dø af det. Man må i så fald ganske enkelt betragte vedkommende som sporløst forsvunden i dødsriget!

De ser, at analogien er fuldkommen, og at vi her har den korrekte og naturlige måde at beskrive forholdet på. Der er altså intet unaturligt eller dæmonisk i disse relativt få dødsulykker på vore hospitaler, overhovedet ikke, tværtimod. Og der er, som De ser, ingen grund til at overdramatisere for derved at stille vore dygtige og produktive hospitaler i et dårligt lys i offentligheden.

Nej, naturligvis ikke. Men hvem har ministeren så udvalgt til at skulle være den nye politimester i Lille Københavnstrup?

Ja, jeg kan oplyse, at prenimeminister Raadintown har meddelt, at han personligt i løbet af de nærmeste dage og i fornødent samråd med direktøren for Det Hemmelige Elitepoliti vil drøfte sagen med sine chefer i Den Ny Underverden i Donlon og YorkNew. Så snart man dersteds har udpeget et passende og loyalt emne vil det blive meddelt prenimeministeren personligt, som så igen vil meddele direktøren for Det Hemmelige Elitepoliti den pågældendes identitet.

Det vil naturligvis være yderst hemmeligt, men jeg regner dog med, at jeg qva min fremtrædende placering i direktørens forkontor, ret hurtigt vil få mulighed for at erfare lidt om den pågældendes identitet. Der går ganske vist allerede visse, hemmelige rygter om, at prenimeministeren har en fjern slægtning i tankerne som den absolut bedst kvalificerede til jobbet, hvilket jo i høj grad er glædeligt. Dog må prenimeministeren, som nævnt, naturligvis forinden konferere med og have grønt lys fra sine overordnede i Donlon og YorkNew. Mere kan jeg dog på nuv. tidspunkt ikke sige om denne tophemmelige sag.

Nej, naturligvis, hr. politiminister. Jamen, så vil vi sige Dem tusind tak for dette udbytterige interview, hr. politiminister Brødskorpe. Tusind, tusind tak!

Og hermed slut på årets første reportage her nede fra Den Ny Verden.

———————–

Tillige posteret på http://imma.smartlog.dk/

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.